200 zł zniżki na biurka i 100 zł zniżki na klękosiady! | 30 dni na bezpłatny zwrot | Wniesienie pod same drzwi 💪🏼

Regulamin konkursu "Wygraj Klękosiad" 1.08.2023r.

REGULAMIN KONKURSU „TESTUJ NA ZDROWIE – WYGRAJ KLĘKOSIAD”

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu "Testuj na Zdrowie – wygraj Klękosiad", zwanego dalej "Konkursem", jest Black Point Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Atramentowej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000290635, posiadająca numer NIP: 8980013954 i REGON: 008087905, tel. +48713386800, biuro@blackpoint.pl, zwana dalej "Organizatorem".
2. Konkurs zorganizowany jest dla odwiedzających Showroom Organizatora w sklepie Domar ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, zgłaszających swoje uczestnictwo w Konkursie („Zgłaszający”).
3. Celem Konkursu jest promocja działalności gospodarczej Organizatora Konkursu, połączona z wyłonieniem uczestników Konkursu, którzy otrzymają nagrodę („Zwycięzcy”).
4. Czas trwania Konkursu jest nieokreślony – na czas wystawy produktów w sklepie Domar ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, lub do odwołania.
5. Regulamin określa ogólne zasady przeprowadzenia i udziału w Konkursie. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej www.blackpoint.pl.
6. Konkurs ma charakter otwarty i dwuetapowy.
7. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

§ 2.
Zadanie Konkursowe

Zadanie Konkursowe polega na: przetestowaniu przez Zgłaszającego produktów ergonomicznych marki Black Point, dostępnych w Showroomie w sklepie Domar ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, oraz udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe:
a) Który z naszych produktów podoba Ci się najbardziej?
b) Wymień dwie cechy wybranego produktu, które szczególnie przypadły Ci do gustu.
c) Jeśli masz ochotę, powiedz jakie funkcjonalności byś dodał/a do naszych produktów?
d) Czy znasz inne rozwiązania ergonomiczne, które byś polecił/a lub chciał/a mieć? Podziel się swoją opinią.
e) Czy jesteś zainteresowany/a zakupem mebli ergonomicznych?
f) Jeśli nie, to co Cię powstrzymuje od zakupu?

§ 3.
Nagrody

Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci Klękosiadu marki Black Point O’Kneel o wartości 799 zł brutto („Nagroda”).

§ 4.
Sposób porozumiewania się Organizatora ze Zgłaszającymi

1. O wyjaśnienie postanowień Regulaminu oraz ogłoszenia o Konkursie Zgłaszający mogą zwracać się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@blackpoint.pl
2. Organizator Konkursu udziela wyjaśnień dotyczących postanowień Regulaminu oraz ogłoszenia o Konkursie w miarę możliwości w terminie do trzech (3) dni roboczych od dnia zgłoszenia.

§ 5.
Zgłoszenie uczestników

1. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać się jedynie osobiście.
2. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna.
3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje się za pomocą formularza konkursowego dostępnego na stoisku Showroom Organizatora w sklepie Domar.
4. Wypełnienie formularza konkursowego oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego, zbieranej wyłącznie w celu obsługi konkursu.
5. Formularz konkursowy zawiera w szczególności:
a) imię i nazwisko Zgłaszającego, jego adres e-mail do korespondencji, adres pod który ma być dostarczona Nagroda i numer telefonu;
b) odpowiedź na Zadanie Konkursowe;
c) potwierdzenie zapoznania się przez Zgłaszającego z niniejszym Regulaminem;
6. Wypełnienie i złożenie formularza konkursowego następuje wyłącznie fizycznie w Showroom Organizatora w sklepie Domar poprzez wrzucenie wypełnionego formularza do umieszczonej na stoisku skrzynki konkursowej.

§ 6.
Komisja Konkursowa

1. Członków Komisji Konkursowej liczącej trzy (3) osoby powołuje Organizator i podaje skład do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie www.blackpoint.pl
2. Organizator wskazuje Przewodniczącego Komisji Konkursowej spośród członków Komisji Konkursowej. Przewodniczący Komisji Konkursowej zwołuje jej posiedzenia i kieruje jej pracami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany osób wchodzących w skład Komisji Konkursowej bez podania powodu.
4. Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane są w drodze głosowania, zwykłą większością głosów jej członków.
5. Każdemu członkowi Komisji Konkursowej przysługuje jeden głos; w razie równości głosów przewodniczącemu Komisji Konkursowej przysługuje głos rozstrzygający.

§ 7.
I Etap Konkursu – weryfikacja zgłoszeń

1. W ramach I etapu Konkursu Organizator przeprowadza weryfikację formalną i merytoryczną Zgłaszających.
2. W ramach I etapu Konkursu Organizator może zwrócić się drogą elektroniczną do Zgłaszających o uzupełnienie zgłoszenia lub o dostarczenie dodatkowych informacji.
3. W przypadku stwierdzenia, że Zgłaszający lub dokonane zgłoszenie nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, zgłoszenie zostanie odrzucone.

§ 8.
II Etap – Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Komisja Konkursowa ostatniego dnia miesiąca oceni odpowiedzi Zgłaszających zakwalifikowanych do II etapu Konkursu i wybierze jedną (1) najciekawszą w jej ocenie odpowiedź.
2. Każdego miesiąca trwania Konkursu będzie wyłaniany jeden (1) Zwycięzca, który otrzyma Nagrodę.
3. Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać Nagrody i nie rozstrzygnąć Konkursu, jeżeli stwierdzi, że żaden ze Zgłaszających nie spełnia wymagań Konkursu.
4. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
5. Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu Organizator zawiadamia Zwycięzcę o jego wynikach w ten sposób, że do wytypowanego Zwycięzcy zostanie wykonany telefon oraz przekazana wiadomość za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku gdy pomimo trzech wykonanych telefonów oraz pomimo skierowanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą w ciągu 24 h, Organizator może wytypować nowego Zwycięzcę.
6. W przypadku rezygnacji wyłonionego Zwycięzcy z otrzymania Nagrody, Komisja Konkursowa w drodze ponownego głosowania może wybrać nowego Zwycięzcę.

 

§ 9.
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Black Point Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Atramentowej 5, 55-040 Bielany Wrocławski.
2. Organizator umożliwia kontakt za pomocą numeru telefonu: 665414767 adresu e-mail: kontakt@blackpoint.pl bądź drogą pocztową:Black Point S.A. ul.Atramentowa 5, 55-040 Kobierzyce
3. Organizator oświadcza, że dane osobowe Zgłaszającego w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pod który ma być dostarczona Nagroda, będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO"), ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2019, poz. 1781) zwanej dalej "Ustawą", oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Organizator oświadcza, że dane osobowe wskazane w ust. 3 będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych, zgodnie z RODO oraz Ustawą, a także innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia Konkursu, przyznania, rozdania nagród przewidzianych w Konkursie oraz do promocji Konkursu. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. Czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń reklamacyjnych związanych z Konkursem;
b. realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy; (dotyczy tylko zwycięzców konkursu, którym zostanie przekazana nagroda);
c. w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez pojęcie uzasadnionego interesu znajdującego się w cytowanym przepisie, należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasowi przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Brak danych osobowych uniemożliwia prawidłową realizacją Konkursu, w tym jego rozstrzygnięcie oraz ewentualne przekazanie nagrody.
7. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na wykorzystywanie danych Zgłaszającego do celów marketingowych, dane te przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług (w tym w celu przesyłania Zgłaszającym materiałów informacyjnych i handlowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie). Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
Dane osobowe przetwarzane w powyższych celach będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zaprzestania przez nas realizowania działań marketingowych (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej). W celu dochowania obowiązku rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów.
9. Dane osobowe Zgłaszającego nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych.
10. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod lub adresem e- mail: iodo@blackpoint.pl
11. Odbiorcami danych osobowych Zgłaszającego w związku i w celu przeprowadzenia Konkursu mogą być:
a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
b) podmioty świadczące na rzecz Organizatora badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne;
c) operatorzy pocztowi i kurierzy;
d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
e) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Zgłaszającego na podstawie przepisów prawa.
12. Zgłaszającemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniejszej zgody. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez wysłanie przedmiotowego żądania na adres iodo@blackpoint.pl.

 

§ 10.
Postanowienia końcowe

1. Wypełnienie i złożenie formularza konkursowego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Zgłaszający wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z treści zgłoszeń, w całości lub w części, zarówno z podaniem imienia i nazwiska Zgłaszającego, jak i bez takiego oznaczenia, w działalności Organizatora i podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym w szczególności publikację w Internecie oraz w innych mediach.
3. Terminy wskazane w Regulaminie lub w ogłoszeniu o Konkursie mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator zawiadomi Zgłaszających, publikując informację na stronie internetowej Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych przypadkach. O zmianie Regulaminu Organizator zawiadomi publikując informację na stronie internetowej Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny; w takim przypadku Zgłaszającym nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 227).

pixel