Sprawdź nasze nowe produkty z kategorii ERGONOMIA RELAKSU | 30 dni na bezpłatny zwrot | Wniesienie pod same drzwi 💪🏼

Regulaminy

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym blackpoint.pl oraz prawa i obowiązki stron tych umów.
 2. Serwis dostępny jest dla wszystkich osób (dalej „Użytkowników”) pod adresem: https://sklep.blackpoint.pl/
 3. Właścicielem Sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest Black Point S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000290635, identyfikująca się numerem REGON 008087905, NIP 898-00-13-954, posiadająca kapitał zakładowy 600 000,00PLN.
 4. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.
 5. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż produktów wskazanych w Serwisie (zwane dalej: „Produktami”).
 6. Sklep umożliwia:
  1. założenie konta Użytkownika (dalej: „Konto”) i możliwość jego prowadzenia, tj. wprowadzanie zmian i modyfikacji danych, wgląd w status realizacji zamówień, przeglądanie historii zakupów, korzystanie z przechowalni, zapamiętywanie koszyka, otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych oraz dostęp do archiwum zamówień,
  2. pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,
  3. składanie zamówień przez korzystające ze Sklepu osoby (zwane wówczas: „Kupującymi” lub „Klientami”),
  4. zapisanie się do newslettera (dalej: „Newsletter”), przez który rozumie się elektroniczną formę biuletynu informacyjnego Sprzedającego przeznaczonego dla wszystkich osób zainteresowanych nowościami i promocjami w ofercie Sklepu i wysyłaną do nich przez Sprzedającego za ich zgodą, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  5. przeglądanie witryny w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.
 7. W Regulaminie pod pojęciem: „Konsumenta”, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zmianami, dalej: „Kodeks cywilny”), rozumie się Użytkownika, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. W celu dokonania rejestracji Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru znajdującego się w formularzu rejestracji.
 9. Samo korzystanie z funkcji informacyjnych Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat.

§ 2 Rejestracja Konta i Zamówienia

 1. Rejestracji Konta i składanie zamówień w Sklepie (dalej: „Zamówienie”) mogą dokonywać pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Serwis umożliwia rejestrację Konta, polegającą na przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie.
 3. Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest również łącznie:
  1. podanie w formularzu danych Użytkownika, przy czym podanie niektórych z nich może być fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania Zamówienia
  2. zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.
 4. Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania hasła osobom trzecim.
 5. Z chwilą założenia Konta zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza, po zalogowaniu się do swojego Konta, po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie lub bez dokonywania takiej rejestracji. Umieszczenie przez Klienta Produktów w koszyku (tj. funkcjonalności Sklepu pozwalającej na podgląd Produktów już wybranych, a jeszcze nie zakupionych przez Klienta w procesie składania Zamówienia) nie wiąże się z ich zakupem lub rezerwacją.
 7. Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Może to nastąpić przy zakładaniu Konta.
 8. Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym zaznaczeniem przez Użytkownika przycisku: „Kup”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo, podane dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i poprawne, a także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.
 9. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia, w sposób niezgodny z pkt. 2.1-2.8. powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 10. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość zawierająca potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 11. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.10. powyżej, Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134, dalej: „Ustawy o prawach konsumenta”). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub w załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.
 12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową. W przypadku, gdyby Klient uiścił zapłatę za Produkty przed tym momentem, a realizacja Zamówienia była niemożliwa, Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu uiszczonej kwoty.
 13. W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w Zamówieniu Sprzedający poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów, Sprzedający poinformuje Klienta o przewidywanym terminie zrealizowania złożonego Zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 14. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub części z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta i zwróci otrzymaną z tego tytułu cenę. Cena zwracana za niedostępny Produkt, pomniejszona będzie o wartość zgromadzonego na Koncie Klienta rabatu, jeśli przy zakupie Produktu Klient z niego skorzystał, z zastrzeżeniem, że Klient może ponownie z niego skorzystać w przyszłych transakcjach.
 15. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
 16. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane Użytkownikowi przed kliknięciem przez niego w przycisk o którym mowa w pkt. 2.8. powyżej.
 17. Klient ponosi odpowiedzialność za wybór i zachowanie w tajemnicy loginu i hasła, umożliwiających dostęp do wszelkiego rodzaju komunikatorów elektronicznych, za pomocą których Klient kontaktuje się ze Sprzedającym. Sprzedający nie odpowiada za następstwa ujawnienia przez Klienta osobie trzeciej swojego loginu i hasła, a także za następstwa niewylogowania się przez Klienta z Serwisu po zakończeniu sesji oraz korzystania przez Klienta z opcji „zapamiętaj hasło” lub podobnej, oferowanej przez przeglądarkę internetową Klienta.

§ 3 Ceny i płatności

 1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w Sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowity koszt Zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku, o którym mowa w pkt. 2.8. powyżej.
 2. Płatność za produkty może być realizowana wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem serwisu PayU S.A. Aktualne możliwe sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl.
 3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944000 PLN, kapitał wpłacony 4 944000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 4. Klient obowiązany jest do natychmiastowego dokonania płatności zgodnie z informacjami zamieszczonymi w serwisie PayU.
 5. Na życzenie Kupującego, określone poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, Sprzedający po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, dostarczy Kupującemu fakturę VAT drogą elektroniczną w formacie *pdf, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu.

§ 4 Dostawa

 1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci otrzymania Produktu na adres znajdujący się poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej Sprzedający poprosi o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.
 2. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 3. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w Serwisie, którego koszt będzie każdorazowo wskazany podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku Zamówienia większej liczby Produktów, czas wysyłki całego Zamówienia jest dostosowany do Produktu o najdłuższym czasie realizacji. Klient może wybrać realizację Zamówienia etapami - w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym lub wpisać odpowiednią adnotację w uwagach do Zamówienia.
 6. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie Produktu). W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

§ 5 Gwarancje

 1. Kupujący korzysta z pakietu gwarancyjnego w ramach warunków Dożywotniej Gwarancji. Na produktach Black Point nie ma daty określającej termin przydatności, gdyż gwarantowana jest ich  niezawodność przez cały okres  eksploatacji, tj. do momentu wyczerpania ładunku barwiącego (atramentu, tonera itd.).
 2. Produkty marki Black Point objęte są pakietem Satysfakcji Gwarantowanej, co oznacza, że firma Black Point gwarantuje pozytywne rozpatrzenie każdej zgłoszonej reklamacji przez Kupującego. Wyjątek stanowią:
  1. produkty obce (inny producent),
  2. produkty zużyte (zużycie środka barwiącego),
  3. produkty mechanicznie uszkodzone.
 3. Produkty objęte są pakietem opieki serwisowej. Black Point gwarantuje  szybką wymianę produktu wadliwego na nowy lub zwrot pieniędzy w przypadku każdej uznanej reklamacji.
 4. Black Point gwarantuje zwrot kosztów naprawy/wymiany urządzenia (drukarki), w przypadku szkody spowodowanej użyciem produktów marki  Black Point.

§ 6 Prawo odstąpienia

 1. Konsument nabywający Produkt w Sklepie ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia dostawy produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.
 2. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 30 dni od dnia odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje będą rozpoznawane w kolejności ich wpływania w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 2. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 3. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu.
 4. W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.
 5. Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów za wady Produktów na zasadach dotyczących rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. W stosunku do Kupujących nie będących Konsumentami przepisów art. 556.-576. Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie osoby reklamującej, że wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);
  2. oznaczenie Produktu, którego dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.
 7. W przypadku braku wymaganych informacji, Sprzedający wezwie reklamującego do ich uzupełnienia.
 8. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 9. W terminie 14 dni od złożenia reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania pocztą elektroniczną lub innym tożsamym kanałem.
 10. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 11. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym ustępie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/).

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, przetwarzanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym blackpoint.pl zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO jest Black Point S.A. z siedzibą przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@blackpoint.pl.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w momencie dokonania rejestracji w Konta. Przesłane w ten sposób dane obejmują swoim zakresem: imię, nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu.
 4. Przetwarzanie danych realizowane jest wyłączenie w zakresie i celu związanym ze sprzedażą, a następnie wysyłką zakupionych produktów oraz w związku z działaniami reklamacyjnymi oraz gwarancyjnymi.
 5. Podanie danych, o których mowa wyżej jest niezbędne do realizacji powyższych celów.
 6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie:
  • niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zakupów - składania zamówień oraz w celu wypełnienia uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży;
  • obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
  • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:
   • kontaktu, udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
   • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  • obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
 7. Za wyraźną, odrębnie udzieloną zgodą Black Point może przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu.
 8. Black Point zapewnia, że każda ze zgód jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: iodo@blackpoint.pl.
 9. Do realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji nie jest potrzebne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 10. Dane osobowe Klienta będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Sklepie. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Ponadto dane będą przechowywane do czasu realizacji zwrotu płatności za zakupiony towar oraz do czasu ustania obowiązków przechowywania dokumentów podatkowych. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 11. Przekazane Black Point dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:

  a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
  b) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

 12. W niektórych sytuacjach Black Point ma prawo przekazywać dane osobowe Klienta, jeśli będzie to konieczne do realizacji sprzedaży lub rozparzenia reklamacji. Black Point będzie przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez Black Point, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Black Point zleci realizacją zadań, innym odbiorcom danych tj. firmie kurierskiej, której zleca dostawę, bankom, PayPro Spółka Akcyjna.
 13. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane.
 14. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych
 15. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. W przypadku określonych przepisami prawa Klientowi przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że Administrator danych (Sprzedający) naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 16. Z uwagi na fakt, dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.
 17. Wszelkie pozostałe informacje w zakresie Administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności (dokument dostępny jest w zakładce Polityka prywatności na stronie Serwisu Internetowego).

§ 9 Dodatkowe zastrzeżenia prawne

 1. Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów i tekstów (, jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, map, planów i filmów w celach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę lub Regulamin bez zgody Sprzedającego jest zabronione.
 2. Sprzedający zastrzega, że zdjęcia Produktów zamieszczone w Serwisie są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Produktów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzenia Użytkownika (kolor, proporcje itd.) nie mogą stanowić podstawy do reklamacji Produktów.
 3. Treści widniejące w Sklepie (w tym opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny Produktów) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt. 8.15. poniżej.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, wymagane są:
  1. urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej Sklepu jest responsywny to: 1024x768;
  2. zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash oraz akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, Quick Time, Acrobat Reader w wypadku gdy Serwis poprosi o ich instalację;
  4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;
  5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  6. informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta przez osobę korzystającą ze Sklepu lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez konieczności rejestracji.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedającego wskazane w pkt. 1.3. Regulaminu.

§ 10 Odpowiedzialność wobec osób niebędących Konsumentami

 1. Sprzedający nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Klientów, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Sprzedający nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
 2. Wobec osób niebędących Konsumentami Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności również za:
  1. ewentualne szkody oraz utracone przez Klienta korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu;
  2. niedziałanie lub nienależyte działanie Serwisu na urządzeniu Klienta niespełniającym wymagań technicznych;
  3. niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Klient zawarł odpowiednie umowy;
  4. szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Klienta;
  5. przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;
  6. przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Sprzedającego;
  7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedającego;
  8. brak możliwości świadczenia usług przez Sprzedającego z przyczyn technicznych zaistniałych po stronie zewnętrznych dostawców serwisów, z których Sprzedający korzysta przy realizacji usług, w tym w szczególności operatorów płatności elektronicznych;
  9. umieszczone w Serwisie treści oraz materiały, a w szczególności o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Sprzedającego.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazw produktów oferowanych przez Sprzedawcę, wzorców, formularzy, zdjęć należą wyłącznie do Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Korzystanie z nich następować może wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem.
 2. Dokonywanie zamówień w formie e-mail lub też przesyłanie korespondencji uważa się za skuteczne także wtenczas, gdy złożone zostały bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 3. Klienci są świadomi, że korzystanie z usług świadczonych drogę elektroniczną, ze względu na publiczny charakter sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem pozyskiwania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni zatem stosować środki techniczne, które będą minimalizować wskazane zagrożenia, co obejmuje m.in. stosowanie firewalli, programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci.
 4. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Sprzedawcy.
 5. Prawem obowiązującym jest wyłącznie prawo Rzeczpospolitej Polskiej, również w stosunku do partnerów zagranicznych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 380 z późn.zm.)oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 7. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. Część tę należy interpretować w taki sposób, by była zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała intencje Sprzedawcy w dokonaniu danego zapisu.
 8. Treść Regulaminu może zostać zmieniona, o czym Kupujący zostanie poinformowany. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Kupujący powinien zaprzestać realizacji zamówień pod rygorem uznania, iż akceptuje Regulamin w jego nowym aktualnym brzmieniu. Jeśli Kupujący w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu nie poinformuje Sprzedawcy o braku jego akceptacji uznaje się, że zaakceptował Regulamin w jego aktualnym brzmieniu.
 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r.
pixel